Cel KONFERENCJI ANTI-DISINFORMATION WARSAW SUMMIT

Pojęcia dezinformacji oraz propagandy nierozerwalnie towarzyszą informacji. Ostatnie dekady wraz z transformacją cyfrową nie tylko przyspieszyły przekaz informacji, ale także nieuchronnie rozwinęły możliwości rozpowszechniania dezinformacji.1

Pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku okazała się także wielowymiarowa. Teatr działań wojennych objął nie tylko walkę kinetyczną na terenie Ukrainy, ale również wojnę informacyjną. Europa jak i cały świat były - i wciąż są - nie tylko świadkami, ale również obiektami rosyjskiej dezinformacji i propagandy zarówno przed jak i w trakcie działań wojennych na terenie niepodległej Ukrainy. Amerykański polityk Hiram Johnson pod koniec I Wojny Światowej wypowiedział słynne zdanie: “Pierwszą ofiarą wojny jest prawda”. Na przestrzeni ostatnich lat to zdanie jeszcze bardziej zyskało na aktualności. Polska jako bezpośredni sąsiad Ukrainy, który aktywnie i wielowymiarowo wspiera Ukrainę, sama stała się celem rosyjskiej propagandy i dezinformacji. „Farmy trolli” - aktywnie dążą do destabilizacji nastrojów społecznych i politycznych w Polsce, jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej i państwach nadbałtyckich. Należy podkreślić, że działania dezinformacji mają źródła nie tylko rosyjskie oraz dotyczą działań nie tylko stricte wojennych. Skala dezinformacji jest znacznie większa i dotyczy wielu kwestii, które godzą w rację stanu i bezpieczeństwo poszczególnych krajów.

Mając na uwadze wciąż trwającą wojnę na Ukrainie oraz stale rosnące zagrożenie ze strony Rosji należy z całą mocą pogłębić i rozszerzyć procesy wymierzone w rosyjskie kłamstwa. Jest to jedna z priorytetowych aktywności państwa polskiego, w które również zaangażowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z jej kompetencjami, istotna w tym działaniu jest edukacja medialna mająca na celu upowszechnianie w społeczeństwie umiejętności świadomego korzystania z mediów, tj. uwrażliwienie na metody działań dezinformacyjnych, zdobywanie umiejętności pozwalających na odróżnienie informacji od opinii w kontekście dezinformacji, jak również demaskowanie jej poprzez informowanie odpowiednich instytucji i organizacji o pojawieniu się takich treści.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierując się powyższymi kwestiami i jednocześnie stawiając w walce z dezinformacją na siłę współpracy i wymianę informacji pomiędzy krajowymi regulatorami rynków audiowizualnych z: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Węgier i Ukrainy zorganizowała konferencję, której celem będzie nie tylko wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim podjęcie wspólnych działań programowych w celu edukacji i ochrony swoich obywateli przed rozprzestrzeniającą się zorganizowaną dezinformacją, a także wielowymiarową propagandą.

1. Dezinformacja rozumiana jako możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną. Szkoda publiczna obejmuje zagrożenia dla demokratycznych procesów politycznych i kształtowania polityki oraz dla dóbr publicznych takich jak ochrona zdrowia obywateli UE, środowisko naturalne lub bezpieczeństwo – Komunikat Komisji Europejskiej, Zwalczanie dezinformacji w Internecie: podejście europejskie, COM (2018) 236 final

Media patrons

  • TVP
  • Polskie Radio
  • PAP